Chủ Trương | Tạp Chí | Sách | Nghiên Cứu và Đối thoại | Văn Học | Ý Kiến Độc Giả | Nối Kết  

.......... .
 
 
HƯỚNG DẪN UNICODE STANDARD
***

Ye^u Ca^`u cu?a Unicode Standard

Dde^? ddo.c ddu+o+.c ba`i trong trang nha` Giao DDie^?m, quy' dda.o hu+~u ca^`n pha?i co' mo^.t trong ca'c ye^u ca^`u sau dda^y:

1)- Bo^. pho^ng chu+~ Unicode Standard . Ne^'u chu+a co' pho^ng chu+~ na`y, quy' vi. ha~y ba^'m va`o dda^y dde^? download: (Times, Arial, Verdana). Hoa(.c

http://www.giaodiem.com/font/times32.exe (646kb)
http://www.giaodiem.com/font/arial32.exe (541kb)
http://www.giaodiem.com/font/verdan32.exe (343kb)

Ba^'m hai la^`n va`o pho^ng chu+~ unicode vu+`a download (vi' du. times32.exe) la^.p tu+'c no' se~ ddu+o+.c ca`i dda(.t tu+. ddo^.ng va`o ma'y. Sau ddo' ba^'m OK dde^? kho+?i ddo^.ng ma'y la.i.

2)- Internet Explorer (IE) 5 tro+? le^n hoa(.c Netscape 4,7 tro+? le^n

3)- Windows SE, Windows Me, Windows 2000 hay Windows NT (new version)

Lu+u y', ca'c browsers o+? mu.c 2 va` ca'c he^. ddie^`u ha`nh o+? mu.c 3 dda~ co' sa(~n pho^ng chu+~ Unicode tie^u chua^?n.  No'i ca'ch kha'c, ne^'u quy' ddo^.c gia? ddang su+? du.ng Win95, Win98, WinNT (version cu~)  vo+'i ca'c browsers co' version nho? ho+n hoa(.c ca'c browsers kha'c vo+'i 2 browsers vu+`a ne^u, xin quy' vi. hoan hy? na.p pho^ng unicode va`o ma'y.

 

Ca’c ma’y in kho^ng in ddu+o+.c Unicode

- HP Inkjet 2500C

Ca’c ma’y in co’ the^? in Unicode tre^n ma.ng

- HP 5L

- HP LaserJet 8000 in ddu+o+.c ca'c va(n ba?n Unicode sau khi ddie^`u chi?nh "Print True Type as Bitmap".

- HP 4MP (hoa(.c cu~ ho+n) chi? in ddu+o+.c va(n ba?n Unicode ne^'u ddu+o+.c ddie^`u chi?nh la` "Print Text as Graphics": File - Print - Properties - Print Text as Graphics (ON)

- EPSON Color Stylus 440 (Inkjet, nay la` model 480) in ddu+o+.c va(n ba?n Unicode qua Browsers hoa(.c trong Word. Chu'ng to^i gio+'i thie^.u du`ng ma'y in na^`y, vi` gia' re? va` dda du.ng.

Ca’c ma’y in chi? in ddu+o+.c unicode trong Word 97 va` Netscape

- Ca'c ma'y in HP Laserjet tre^n dde^`u in ddu+o+.c Unicode trong va(n ba?n WORD 97.

- HP Inkjet 721C: in ddu+o+.c Unicode trong Word-97

- HP 970 Deskjet: in ddu+o+.c Unicode trong Word-97 va` Netscape 4.x

- CANON Bubblejet BJC: in ddu+o+.c Unicode trong Win-98/Word-2000

- RICOH Aficio 270: in ddu+o+.c Unicode trong Word 97

- Tho^ng thu+o+`ng, tri`nh duye^.t Netscape 4.7 in trang Unicode to^'t ho+n la` Explorer.

Ha.n che^' chi'nh ye^'u cu?a Unicode la` chu+a tu+o+ng thi'ch vo+'i ta^'t ca? ca'c ma'y in do ddo' chu+a the^? in tru+.c tie^'p tre^n ma.ng ba(`ng ta^'t ca? ca'c loa.i ma'y in kha'c nhau nhu+ tru+o+`ng ho+.p cu?a ca'c trang web tie^'ng Vie^.t da.ng codepage. Do ddo', ne^'u chu+ to^n ddu+'c va` quy' dda.o hu+~u kho^ng co' ca'c loa.i ma'y in tre^n dde^? in ca'c ba`i Unicode, ki'nh xin quy' vi. vui lo`ng chuye^?n ra va(n ba?n WORD ba(`ng ca'ch la`m ca'c thao ta'c sau dda^y:

-- Cho.n, to^ kho^'i va` copy va(n ba?n ca^`n in.

-- Da'n va`o va(n ba?n MS Word

-- Cho.n toa`n bo^. va(n ba?n vu+`a da'n tre^n Word (Ctrol + A) na`y ro^`i cho.n mo^.t trong ca'c pho^ng chu+~ tie^'ng Anh sau dda^y: Times New Roman hay Arial hay Tahoma hay Verdana.

-- Sau ddo' ba^'m le^.nh in dde^? in va(n ba?n.

Giao DDie^?m

Home


©  Giao Điểm. Bài vở đóng góp, thư từ và ngân phiếu xin gởi về: Giao Điểm, PO. Box 2188 Garden Grove, CA.92842, USA.  Bài viết đã đánh vi tính xin gởi attachment về địa chỉ điện thư:  giaodiem@giaodiem.com

. ..........