Thứ Năm, 22, tháng Hai, 2018
 
 
 
 
Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội Cộng giáo La Mã (chương 86, 87 và 88)
Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang
đăng ngày 09/01/2007
 

Ba chương sách 86, 87 và 88 của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, mà Giao Điểm được phép tác giả cho phổ biến trước, vốn nằm trong Phần V của tác phẩm Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội Cộng giáo La Mã.

Bộ sách này mới lược thảo xong (9/2006), và đang ở vào giai đoạn biên tập chót để hoàn tất. Bộ sách được chia làm 6 phần : 

  • Phần I đề cập đến tổng lược lịch sử và những tội ác chống nhân loại của Giáo Hội La Mã. Phần này  chia làm 6 mục (I đến VI), tổng cọng 15 chương, dài khoảng trên 900 trang.

  • Phần II  nói về Giáo Hội La Mã chủ động rồi vận động đế quốc Pháp cùng liên kết đánh chiếm Việt Nam để cùng thống trị và chia nhau lợi nhuận. Phần này gồm 3 mục (VII den IX), tổng cọng 14 chuong, dài khoảng 500 trang.

  • Phần III nói về xã hội và chính tình Việt Nam trong những năm 1940-1945. Phần này  gồm 3 mục (X đến XII) tổng cọng 14 chương, dài khoảng 550 trang.

  • Phần IV nói về Mặt Trận Việt Minh lãnh đạo cuộc Kháng Chiến 1945-1954. Phần này gồm 3 muc (XIII đến XV), tổng cọng  13 chương, dài khoảng tu 550 trang.

  • Phần V nói về miền Nam Việt Nam dưới ách thống trị của Liên minh Mỹ - Vatican, gồm 6 muc (XVI đến XXI), tổng cọng 32 chuong, dài khoảng 900 trang.

  • Phần VI nói về Phong Trào Nhân Dân Thế Giới Phản Kháng Giáo Hội Công Giáo La Mã. Phần này gồm 3 mục (XXII đến XXIV), tổng cọng 26 chương, dài khoảng 500 trang

Tác phẩm nghiên cứu công phu này đã được Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang chuẩn bị từ năm 1997, đến nay đã hoàn thành được trên 90%. Hy vọng độc giả Giao Điểm, cũng như những nhà nghiên cứu trong và ngoài nưóc, sẽ đưọc đọc toàn bộ tác phẩm trong một ngày gần đây.

 

XIN NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM NỘI DUNG CHƯƠNG 86-87-88

Link: http://www.giaodiemonline.com /sach_detail.php?sachid=96
Các sách cùng tác giả
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |